ต.ค.
9
ปิดความเห็น บน Food Chains part 1

Food Chains part 1

Author Hope    Category The Web of Life     Tags

   Food Chains   ห่วงโซ่อาหาร

   You Know that green plants can make their own food from carbon dioxide and water, using the energy of sunlight through the process of photosynthesis.Plants are therefore known as autotrophs or producers.

   คุณรู้ว่าพืชสีเขียวสามารถสร้างอาหารได้เองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เเละน้ำ ใช้ พลังงานจากเเสงอาทิตย์ผ่านกระบวนการสังเคราะห์เเสง ดังนั้นพืชจึงถูกเรียกว่าเป็น autotrophs(สร้างอาหารได้เอง) หรือ producers(ผู้ผลิต)

   Animals cannot make their own food.They directly or indirectly consume the food made by plants. They are therefore know as consumers.

   สัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง พวกสัตว์เป็นผู้บริโภคอาหารที่ได้จากพืชทั้งทางตรงเเละทางอ้อม พวกสัตว์จึงถูกเรียกว่า consumers(ผู้บริโภค)

An example of food chain

   A food chain is the sequence of who eats whom in a community to obtain nutrition.Almost all food chains begin with a green plant(producer) which is eaten by an animal(consumer).The arrow in a food chain mean ‘is eaten by’ and shows the flow of matter and energy along the food chain. The trophic level of an organism is the position it holds in a food chains.The word ‘trophic’ come from agreek word and means ‘to feed’. The participants in a food chain are as follows.

   ห่วงโซ่อาหารเป็นการเรียงลำดับของใครกินใครเพื่อใช้เป็นอาหารในชุมชนของสิ่งมีชีวิต เกือบทุกห่วงโซ่อาหารเริ่มด้วยพืชสีเขียว(ผู้ผลิต) ซึ่งถูกกินโดยสัตว์(ผู้บริโภค) ลูกศรในห่วงโซ่อาหาร(จากภาพด้านบน)หมายถึง ‘ถูกกินโดย’ เเละแสดงให้เห็นถึงการไหลของสสารและพลังงานตามห่วงโซ่อาหาร ระดับชั้นการกินอาหารของสิ่งมีชีวิตคือตำเเหน่งที่มันเป็นอยู่ในห่วงโซ่อาหาร คำว่า ‘trophic’ มาจากภาษากรีกหมายถึง ‘การกินอาหาร’ ผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อาหารจะเป็นไปตามนี้

Food producers ผู้ผลิตอาหาร

   These are organisms that make their own food from the primary energy sources such as the sun. Examples are photosynthetic plants that use the energy of sunlight and chemosynthetic bacteria that use the energy of chemicals in hydrothermal vents.Most food chains start with green plants. They provide food for the rest of the organisms in the food chain.

   สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารด้วยตนเองจากแหล่งพลังงานหลักเช่นดวงอาทิตย์ ตัวอย่างเช่น พืชที่สังเคราะห์เเสงใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และ chemosynthetic bacteria ที่ใช้พลังงานจากปฏิกิริยาเคมีที่ได้จาก hydrothermal vents.ห่วงโซ่อาหารส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยพืชสีเขียว พวกเขาให้อาหารกับสิ่งมีชีวิตในห่วงโซ่อาหาร

Primary consumers ผู้บริโภคปฐมภูมิ

   Primary consumers or first order consumers feed directly on plants.They are also called herbivores.Herbivores have the ability to digest the plants they eat and release the energy stored in the plant cells for their own use.

   ผู้บริโภคปฐมภูมิหรืออันดับเเรกกินพืชเป็นอาหารโดยตรง ดังนั้นจึงเรียกสัตว์เหล่านี้ว่า ‘herbivores(สัตว์กินพืช)’ สัตว์กินพืชที่มีความสามารถในการจำเเนกพืชที่พวกเขากินเเละปล่อยพลังงานที่ถูกเก็บไว้ในเซลล์พืชเพื่อการใช้งานของตัวเอง

   Some examples of herbivores are deer, cow, elephant, rabbit elk, zebra, giraffe, caterpillar and several insects.

   ตัวอย่างบางส่วนของสัตว์กินพืช ได้เเก่ กวาง, วัว, ช้าง, กวาง, กระต่าย, เอลค์(กวางใหญ่ชนิดหนึ่ง), ม้าลาย, ยีราฟ, ด้วงและแมลงต่างๆ

Secondary consumer ผู้บริโภคทุติยภูมิ

   Animals that feed on primary consumers are called secondary consumers.

   สัตว์ที่กินผู้บริโภคอันดับเเรกเรียกว่า secondary consumers(ผู้บริโภคอันดับที่ 2).

  • Carnivores are secondary consumers.they feed on other animals only. Carnivores(สัตว์กินเนื้อ) เป็นผู้บริโภคลำดับที่ 2 พวกเขากินสัตว์อื่นๆเป็นอาหารเท่านั้น
  • Omnivores such as birds and bears are also secondary consumers but they feed on both plants and animals.
    Omnivores(สัตว์ที่กินได้ทั้งพืชเเละสัตว์) เช่น นก เเละ หมีเป็นผู้บริโภคลำดับที่2 เช่นเดียวกัน เเต่พวกเขากินอาหารได้ทั้งพืชเเละสัตว์

Tertiary consumers ผู้บริโภคตติยภูมิ

   Animals that feed on secondary consumers are called tertiary consumers or third order consumers. Tertiary consumers can be both camivores and omnivores. Snake, raccons, foxes are examples.

   สัตว์ที่กินผู้บริโภคลำดับ 2 เป็นอาหารเรียกว่า tertiary consumers หรือผู้บริโภคลำดับที่ 3 เป็นได้ทั้งสัตว์กินเนื้อ เเละสัตว์ที่กินทั้งพืชเเละเนื้อ ตัวอย่างเช่น งู เเรคคูน สุนัขจิ้งจอก

Quaternary consumers ผู้บริโภคลำดับสี่

   Animals that feed on tertiary consumers are called quaternary consumers or fourth order consumers.Quaternary consumers can also be either camivores and omnivores. Example are wolves, snakes, coyotes and eagle.

   สัตว์ที่กินผู้บริโภคลำดับ 3 เป็นอาหารเรียกว่า quaternary consumers หรือผู้บริโภคลำดับที่ 4 สัตว์ลำดับนี้ยังเป็นได้ทั้งสัตว์กินเนื้อ เเละสัตว์ที่กินทั้งพืชเเละเนื้อด้วย ตัวอย่างเช่น หมาป่า งู ,ไคโอท(หมาป่าชนิดหนึ่งในอเมริกา), นกอินทรี

Top consumers ผู้บริโภคลำดับบนสุด

   Animals such as lions, grizzly bears, polar bears and sharks are the top consumers or top predators.They are the last consumers in the food chain.The organisms on the top level of any ecosystem depend upon the lower levels for their existence.

   สัตว์เช่น สิงโต หมีสีเทา หมีขั้วโลกและปลาฉลาม เป็นผู้บริโภคลำดับบนสุดหรือนักล่าที่สูงสุด พวกเขาเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายในห่วงโซ่อาหาร สิ่งมีชีวิตลำดับบนสุดของระบบนิเวศใด ๆ ขึ้นอยู่กับระดับที่ต่ำกว่าสำหรับการดำรงอยู่ของพวกเขา

  • chemosynthetic คือ การสังเคราะห์ทางเคมี – กระบวนการสร้างอาหารของสิ่งมีชีวิตบางชนิดโดยใช้พลังงานจากปฏิกิริยาเคมี

< Prev     Next >

Comments are closed.

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

Uncategorized.

My World of Science P.6