พ.ย.
4
ปิดความเห็น บน Properties of Materials and Their Uses part 1

Properties of Materials and Their Uses part 1

Author Hope    Category Classification of Materials     Tags

  Properties of Materials and Their Uses  
  คุณสมบัติของวัสดุเเละการใช้ประโยชน์

  To make things, we need to use materials    ทำสิ่งของ,เราต้องใช้วัสดุ

  Properties of materials determine their use. Materials can be classified on the basis of the following properties:

  คุณสมบัติของวัสดุเป็นตัวกำหนดการใช้งานของพวกเขา วัสดุที่สามารถจัดบนพื้นฐานของคุณสมบัติต่อไปนี้

1. Texture (rough/smooth)   พื้นผิว (หยาบ / เรียบ)
2. Hardness   ความแข็ง
3. Strength   ความแข็งแรง
4. Malleability and ductility   ความอ่อนและเหนียว
5. Flexibility   ความสามารถดัดงอได้
6. Density-ability to float or sink in water   ความหนาแน่น – ความสามารถที่จะลอยหรือจมน้ำ
7. Conduction of heat   การนำความร้อน
8. Conduction of electricity  การนำของกระแสไฟฟ้า
9. Response to magnet   การตอบสนองต่อแม่เหล็ก
10. Transparency   ความโปร่งใส

  These properties form the basis for deciding the use each material is put to. Let us discuss some of these properties.

  คุณสมบัติเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจเลือกวัสดุเเต่ละชนิดที่จะนำไปใช้ ให้เราพิจารณาบางส่วนของคุณสมบัติเหล่านี้

Hardness   ความเเข็ง

  Hardness refers to the ability of a material to resist abrasion, penetration, cutting action, or permanent distortion. Hardness and strength are closely related properties. The strength of a material determines how much force can be applied to it without breaking it.

  ความแข็งหมายถึงความสามารถของวัสดุในการทนทานต่อรอยขีดข่วน,การเจาะ,การตัดหรือการเปลี่ยนรูปถาวร ความแข็งและความแข็งแรงเป็นคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ความแข็งแรงของวัสดุเป็นตัวกำหนดว่าสามารถใช้กำลังได้มากเท่าไรกับมันโดยไม่เเตกหัก

  Hardness of metal can be increased by working the metal, by heat treatment and cold-working.

  ความแข็งของโลหะสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการทำงานกับโลหะ, โดย การกระทำที่อุณหภูมิร้อนและใช้ทำงานเย็น (เหล็กกล้าสามารถทำให้มีความเเข็งเพิ่มขึ้นโดยการนำไปอบหรือเผาให้ร้อน เเละทิ้งไว้ที่อุณหภูมิความร้อนระดับหนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง เมื่อนำออกมาทำให้เย็นตัวลงทันที จะทำให้เหล็กกล้านั้นมีความเเข็งเพิ่มขึ้นสามารถนำไปใช้งานได้ดีขึ้น เช่น สว่าน มีด เป็นต้น)

Brittleness   ความเปราะ

  Brittleness is a property which does not allow much bending or deformation of a material without shattering. A brittle material is likely to break or crack when subjected to shock, without change of shape.

  ความเปราะเป็นคุณสมบัติที่ไม่ยอมให้ดัดหรือการเปลี่ยนรูปของวัสดุได้มากโดยไม่เเตกละเอียด วัสดุที่เปราะมักจะเเตกหักหรือร้าวเมื่อได้รับการสะเทือน,โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของรูปทรง

Malleability   ความอ่อน

  This property allows metals to be hammered, rolled, or pressed into various shapes without cracking or breaking. Copper is one example of a malleable metal.

  คุณสมบัตินี้ยอมโลหะที่จะใช้ค้อนทุบ,รีดหรือกดอัดให้เป็นรูปทรงต่างๆได้โดยไม่ร้าวหรือเเตกหัก ทองแดงเป็นตัวอย่างหนึ่งของโลหะอ่อน

Ductility   ความเหนียว

  Ductility is the property of a metal that allows it to be drawn, bent, or twisted into various shapes without breaking. This property is important for metals used in making wires and tubing. Ductility is similar to malleability.

  ความเหนียวเป็นคุณสมบัติของโลหะที่ยอมให้ขีดเขียน, งอหรือบิดเป็นรูปร่างต่างๆโดยไม่เเตกหัก คุณสมบัตินี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับโลหะที่ใช้ในการทำลวดและท่อ ความเหนียวคล้ายคลึงกับความอ่อน

Elasticity   ความยืดหยุ่น

  Elasticity is the property that allows a material to return to its original shape when the force that causes the change of shape is removed.

  ความยืดหยุ่นเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้วัสดุกลับคืนรูปร่างเดิมเมื่อแรงที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างถูกยกเลิก

  This property is important in a  material used to make something that has to bear a load. When the load is removed, the material should come back to its original shape.

  คุณสมบัตินี้เป็นสิ่งสำคัญในวัสดุที่ใช้ทำบางอย่างที่ต้องรับน้ำหนักถ่วง เมื่อยกเลิกการถ่วงน้ำหนัก,วัสดุก็ควรจะกลับมาที่รูปร่างเดิม

  Each material has a point known as the elastic limit. If it is loaded beyond this limit permanent distortion will occur.

  วัสดุแต่ละชนิดมีจุดที่เรียกว่าขีดจำกัดของความยืดหยุ่น ถ้ามันรับน้ำหนักเกินกว่าขีดจำกัด การเปลี่ยนรูปถาวรจะเกิดขึ้น

Toughness   ความเเกร่ง

  A tough material can withstand tearing or shearing, and force can be applied on it without breaking it. For example toughness is a desirable property in aircraft metals

  วัสดุที่เเกร่งสามารถทนต่อการฉีกขาดหรือเฉือนและสามารถใช้กำลังกับมันได้โดยไม่เเตกหัก ตัวอย่างเช่นความเเกร่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในโลหะอากาศยาน

< Prev     Next >

Comments are closed.

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

Uncategorized.

My World of Science P.6