พ.ย.
4
ปิดความเห็น บน Classification of Materials – Introduction

Classification of Materials – Introduction

Author Hope    Category Classification of Materials     Tags

  Introduction   บทนำ

  Classification is a method of grouping objects in an organised manner, on the basis of certain properties. Classification of objects into groups can be done based on their similarities and differences. It is not possible to classify objects when they are all alike or all different.

  การจำแนกประเภทเป็นวิธีของการจัดกลุ่มวัตถุในลักษณะจัดให้เป็นระบบ,บนพื้นฐานของคุณสมบัติบางอย่าง การจำแนกประเภทของวัตถุให้เป็นกลุ่มสามารถทำได้โดยขึ้นอยู่กับความคล้ายคลึงกันและความแตกต่าง มันเป็นไปไม่ได้ที่จะแบ่งประเภทวัตถุเมื่อพวกมันเหมือนกันหรือแตกต่างกันทั้งหมด

  In science, where we have to study such a vast number of objects, we must classify them into certain groups and patterns. We can then observe and record the similarities and dissimilarities between various objects. This helps us in many ways. For example, if we know the properties of one member of a group, it may help us to know about the other members of the group.

  ในทางวิทยาศาสตร์ที่เรามีการศึกษาวัตถุเป็นจำนวนมากมาย,เราจะต้องจัดให้พวกเขาอยู่ในกลุ่มและรูปแบบที่เเน่นอน จากนั้นเราสามารถสังเกตและบันทึกความคล้ายคลึงกันและไม่คล้ายคลึงกันระหว่างวัตถุต่างๆ สิ่งนี้ช่วยเราหลายอย่าง ตัวอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าคุณสมบัติของหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม,ก็อาจช่วยให้เรารู้เกี่ยวกับสมาชิกอื่น ๆ ของกลุ่มด้วย

Sub topics   เนื้อหาย่อย

A. Properties of materials and their uses
    คุณสมบัติของวัสดุเเละการใช้ประโยชน์ของเขา

B. Classifying materials and testing their properties
    การจำแนกวัสดุเเละการทดสอบคุณสมบัติของพวกเขา

Learning Objectives   วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • Recognise that living as well as non-living things can be grouped based on their properties or characteristics.
    รู้เรื่องของสิ่งของที่มีชีวิตตลอดจนสิ่งของที่ไม่มีชีวิตที่ได้ถูกจัดกลุ่มตามฐานของคุณสมบัติหรือลักษณะของพวกเขา
  • Relate the properties of materials to their use.
    คุณสมบัติของวัสดุสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์

Next >

Comments are closed.

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

Uncategorized.

My World of Science P.6