ต.ค.
25
ปิดความเห็น บน Animal Adaptations

Animal Adaptations

Author Hope    Category Adaptation     Tags

  Animal Adaptations   การปรับตัวของสัตว์

  Animals are adapted to live in various habitats-on land, water, trees, deserts, snow, mountain tops, forests, ocean floors, rivers, mangrove, swamps, brackish water, as well as in cities, towns, villages, and farms.

  สัตว์มีการปรับตัวเพือการอยู่อาศัยในหลายถิ่นฐาน – บนพื้นดิน,น้ำ,ต้นไม้,ทะเลทราย,หิมะ,บนภูเขา,ป่า,พื้นมหาสมุทร,เเม่น้ำ,ป่าโกงกาง,หนองน้ำ,น้ำกร่อย,ตลอดจนในเมืองใหญ่,เมืองเล็ก,หมู่บ้าน เเละฟาร์ม

Structural adaptations   การปรับตัวของโครงสร้าง

  Habitats provide food, water and shelter, which animals need to survive. However, survival is not just dependent upon the habitat. Animals also depend on their physical features to help them obtain food, build homes, keep safe, withstand weather, and attract mates.

  ถิ่นที่อยู่ให้อาหาร,น้ำและที่อยู่อาศัยที่สัตว์ต้องการเพื่อความอยู่รอด อย่างไรก็ตามการอยู่รอดไม่ได้เป็นเพียงขึ้นอยู่กับที่อยู่อาศัย สัตว์ยังขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางกายภาพของพวกเขาเพื่อช่วยให้พวกเขาได้รับอาหาร,สร้างที่อยู่อาศัย,ให้ปลอดภัย,ทนต่อสภาพอากาศและดึงดูดความสนใจจากเพื่อนรอบข้าง

  These physical features are called structural adaptations. Structural adaptations do not develop during an animal’s life but over many generations. The shape of a bird’s beak, the type of teeth, colour and thickness of the fur, shape of the nose or ears are all examples of physical adaptations, which help different animals to survive.

  คุณสมบัติทางกายภาพเหล่านี้จะเรียกว่าการปรับตัวของโครงสร้าง การดัดแปลงโครงสร้างไม่ได้พัฒนาในช่วงชีวิตหนึ่งของสัตว์ แต่กว่าหลายชั่วอายุคน รูปร่างของจะงอยปากของนก,รูปเเบบของฟัน,สีและความหนาของขน,รูปร่างของจมูกหรือหูทั้งหมดเป็นตัวอย่างของการปรับตัวทางกายภาพที่ช่วยให้สัตว์ที่แตกต่างกันอยู่รอด

Behavioural adaptations   การปรับตัวทางพฤติกรรม

  Some organisms behave in a certain way in order to survive. For example, many animals living in hot deserts stay in a shady place during the day. Penguins have a habit of staying together in groups to stay warm. These are called behavioural adaptations.

  สิ่งมีชีวิตบางชนิดกระทำในวิธีการบางอย่างเพื่อให้อยู่รอด ตัวอย่างเช่นสัตว์มากมายที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายที่ร้อนอยู่ในสถานที่ให้ร่มเงาในช่วงกลางวัน เพนกวินมีนิสัยของการเข้าอยู่รวมกันในกลุ่มเพื่ออยู่อย่างอบอุ่น เหล่านี้เรียกว่าการปรับตัวทางพฤติกรรม

  Bird calls and the process of birds migrating to another climate is also an example of this type of adaptation.

  การเยียนของนกและกระบวนการของนกย้ายไปยังสภาพภูมิอากาศอื่นยังเป็นตัวอย่างของของการปรับตัวในรูปเเบบนี้

< Prev     Next >

Comments are closed.

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

Uncategorized.

My World of Science P.6