ต.ค.
20
ปิดความเห็น บน Adaptation in the tundra

Adaptation in the tundra

Author Hope    Category Adaptation     Tags

Adaptation in the tundra   การปรับตัวในเขตทุ่งทุนดรา(ที่ราบตอนเหนือของโลก)

  The tundra is a cold, treeless area,it is the coldest habitat – it has short cool summers and long,severe winters.The tundra is characterised by very low temperatures,very little precipitation(rain or snow),few nutrients,and low biological diversity.

  ทุ่งทุนดรามีอากาศหนาว,พื้นที่ไม่ค่อยมีต้นไม้,เป็นที่อยู่อาศัยที่หนาวเย็นที่สุด — มีอากาศอบอุ่นในฤดูร้อนาที่สั้นและฤดูหนาวรุนเเรงที่ยาวนาน ลักษณะทุ่งทุนดรามีอุณหภูมิที่ต่ำมาก ฝนตกน้อยมาก (ฝนหรือหิมะ),สารอาหารน้อยและมีความหลากหลายทางชีวภาพที่ต่ำ

  During the growing season the days are long,sometimes with 24 hours of daylight,and during winter the nights are long.Plant life is dominated by mosses,grasses and sedges.

  ในช่วงฤดู​​การเจริญเติบโตที่กลางวันมีเวลานาน บางครั้งกลางวันมีตลอด 24 ชั่วโมง,และในช่วงฤดูหนาวกลางคืนมีเวลายาวนาน ชีวิตของพืชครอบคลุมไปด้วย มอส หญ้า เเละ กก(หญ้ารก)

 • Tundra plants are short(usually less than 30 cm. tall) and low growing due to lack of nutrients.Being close to the ground helps keep the plants from freezing.Trees do not grow in the tundra because the permafrost does not allow the trees to send their roots to the ground.
  พืชในเขตทุนดรามีลักษณะเตี้ย(มักจะสูงน้อยกว่า 30 ซม) และการเจริญเติบโตน้อยเนื่องจากการขาดสารอาหาร การที่โตใกล้กับพื้นดินช่วยให้พืชไม่ถูกเเช่เเข็ง พืชไม่เติบโตในเขตทุนดราเพราะดินที่ถูกเเข่เเข็งไม่ยอมให้ต้นไม้ส่งรากลงดิน
 • Plants are dark in color – some are even red – this helps them absorb solar heat.
  พืชมีสีเข้ม — บางชนิดแม้เป็นสีแดง –สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาดูดซับความร้อนจากแสงอาทิตย์
 • Plants grow in clumps to resist the wind and cold temeratures.
  พืชโตอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อป้องกันลมเเละอุณหภูมิที่หนาวเย็น
 • Some plants have dish-like flowers that follow the sun,focusing more solar heat on the center of the flower, helping the plant stay warm.
  พืชบางชนิดดอกไม้มีลักษณะคล้ายจานที่เป็นไปตามดวงอาทิตย์,โดยเน้นให้ได้รับพลังงานความร้อนของแสงอาทิตย์มากขึ้นในใจกลางของดอกไม้,ช่วยให้พืชอบอุ่น

< Prev     Next >

Comments are closed.

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

Uncategorized.

My World of Science P.6