ต.ค.
15
ปิดความเห็น บน Adaptation – Introduction

Adaptation – Introduction

Author Hope    Category Adaptation     Tags

  Introduction   บทนำ

  You have read in earlier chapters that to survive in a habitat,organisms must be adapted to the conditions in the habitat.

  คุณได้อ่านในบทก่อนหน้านี้ว่าจะอยู่รอดในที่อยู่อาศัยเเห่งหนึ่ง สิ่งมีชีวิตจะต้องปรับให้เข้ากับสภาวการณ์ในที่อยู่อาศัยนั้น

  Adaptations are special features acquired by plants or animals that allow them to adjust themselves to a particular place or habitat.They can be adapted either in the structures of their bodies(structural adaptations) or in the way they behave(behavioural adaptations)

  การปรับตัวเป็นคุณสมบัติพิเศษที่พืชเเละสัตว์ได้มาเพื่อทำให้พวกมันปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับเฉพาะสถานที่หรือถิ่นที่อยู่ พวกเขาสามารถปรับตัวได้ทั้งโครงสร้างของร่างกายของพวกเขา(การปรับตัวทางโครงสร้าง) หรือในทางที่พวกเขาปฏิบัติ(การปรับตัวทางพฤติกรรม)

  Adaptation is a process by which a population becomes adjusted to the habitat it is living in.This process of adaptation takes place over many generations.

  การปรับตัวเป็นกระบวนการหนี่งโดยที่ประชากรหนึ่งจะปรับปรุงเเก้ไขให้เหมาะกับถิ่นฐานที่มันอาศัยอยู่ กระบวนการของการปรับตัวนี้ได้เกิดขึ้นมามากกว่าหลายยุคสมัย

 Sub topics   หัวข้อย่อย 

   A. Plant adaptations   การปรับตัวของพืช

   B. Animal adaptions   การปรับตัวของสัตว์

 Learning Objective   วัตถุประสงค์การเรียนรู้

   Students should be able to recognize that :    นักเรียนควรสามารถที่จะรับรู้ไดู้้ว่า :

  • Adaptations serve to enhance survival and can be structural or behavioural.
    การปรับตัว ส่งเสริมให้เพิ่มความอยู่รอดและสามารถที่จะเป็น(การปรับตัวด้าน)โครงสร้างหรือพฤติกรรม
  • When an environment becomes unfavourable,some organisms adapt and survive while others die or move to new environments.
    เมื่อสภาพแวดล้อมกลายเป็นไม่เอื้ออำนวย(เป็นภัย) สิ่งมีชีวิตบางชนิดปรับตัวและอยู่รอดขณะที่สิ่งมีชีวิตอื่นตายหรือย้ายไปที่สภาพแวดล้อมใหม่

Next >

Comments are closed.

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

Uncategorized.

My World of Science P.6