ต.ค.
15
ปิดความเห็น บน The web of life – Introduction

The web of life – Introduction

Author Hope    Category The Web of Life     Tags

  Introduction  บทนำ

   You have read in the previous chapter that living things are dependent on each other.In this chapter you will study about the food relationship between organism in greater detail.

  คุณได้เรียนรู้ในบทก่อนว่าสิ่งที่มีชีวิตอาศัยพึ่งพาซึ่งกันเเละกัน ในบทนี้คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอาหารระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรายละเอียดที่มากขึ้น

  You Know that plants are special as they can make their own food.The energy that is stored in plant is transferred from plants to the animals that eat the plants,and then to the animals that eat these animals. Thus a chain of transfer of food is formed. In this chapter you are going to learn about such food chains.You will also learn how food chains can linked together to form food web.You will also learn more about how organisms interact in their surrounding and how different habitats support different communities.

  คุณรู้ว่าพืชมีความพิเศษที่พวกเขาสามารถสร้างอาหารได้เอง พลังงานที่เก็บไว้ในพืชจะถูกโอนจากพืชไปยังสัตว์ที่กินพืชและจากนั้นไปยัง-สัตว์ที่กินสัตว์กินพืชเหล่านี้ ดังนั้นห่วงโซ่ของการถ่ายโอนอาหารจะทำให้เป็นรูปเเบบขึ้น ในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับห่วงโซ่อาหารดังกล่าว.คุณจะได้เรียนรู้วิธีที่ห่วงโซ่อาหารสามารถเชื่อมโยงกันในรูปแบบโครงข่ายอาหารด้วย.คุณยังจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อสิ่งที่อยู่โดยรอบของเขาและที่อยู่อาศัย(ของสิ่งมีชีวิต)ที่แตกต่างกันจะมีส่วนเกื้อหนุนชุมชน(ของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย)ที่แตกต่างกันอย่างไร

Sub topic   หัวข้อย่อย

A. Food chains     ห่วงโซ่อาหาร

B. Food web     โครงข่ายอาหาร

C. Decomposers     ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ 

Learning Objective   วัตถุประสงค์การเรียนรู้

   Students should be able to :    นักเรียนควรสามารถที่จะ :

 • Trace the energy pathway from the sun to living things.
  ติดตามเส้นทางเดินของพลังงานจากดวงอาทิตย์ไปยังสู่สิ่งมีชีวิต
 • Identify the roles of various organisms in a food chain and food web.
  จำเเนกบทบาทของสิ่งมีชีวิตต่างๆในห่วงโซ่อาหารและโครงข่ายอาหาร
 • Identify the roles of producers, consumers, preys  and  predators.
  จำเเนกบทบาทของผู้ผลิต ผู้บริโภค เหยื่อ และนักล่า
 • Show an understanding of the importance of decomposers in the food chain and that decomposers obtain their food by breaking down dead plants and animals.   
  แสดงความเข้าใจในความสำคัญของผู้ย่อยสลายในห่วงโซ่อาหารและผู้ย่อยสลายนั้นได้รับอาหารของพวกเขาจากการย่อยสลายพืชและสัตว์ที่ตายแล้ว

Next >

Comments are closed.

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

Uncategorized.

My World of Science P.6