ต.ค.
14
ปิดความเห็น บน Food Web

Food Web

Author Hope    Category The Web of Life     Tags

  Food Web   โครงข่ายอาหารหรือสายใยอาหาร

  Most animal eat more than one type of food.Lizards do not eat only grasshoppers. They also eat predatory bugs,moths and praying mantis.

  ส่วนมากสัตว์กินอาหารได้มากกว่าหนึ่งชนิด กิ้งก่าไม่ได้กินแต่ตั๊กแตน พวกมันยังกินแมลงตัวห้ำ แมลงเม่า และตั๊กแตนตำข้าว

  In an ecosystem several food chains are interconnected.A network of interconnected food chains is called a food web.Thus a food web is made up of many food chains.

  ในระบบนิเวศหนึ่งมีห่วงโซ่อาหารอยู่จำนวนมากถูกเชื่อมต่อระหว่างกัน หนึ่งเครือข่ายของหลายๆห่วงโซ่อาหารที่เชื่อมต่อกันเรียกว่า a food web(โครงข่ายอาหาร) ดังนั้นหนึ่งโครงข่ายอาหารประกอบขึ้นด้วยห่วงโซ่อาหารจำนวนมาก

  Food webs are delicately balanced.Any change at just one link in a food chain can upset the balance.Food webs make sure that the population of different organisms in a community remain in control.

  โครงข่ายอาหารเป็นความสมดุลที่ละเอียดอ่อน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นเพียงหนึ่งการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อาหารสามารถทำให้เสียความสมดุล โครงข่ายอาหารต่างๆต้องทำให้แน่ใจว่าประชากรของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันในชุมชนยังคงอยู่ในการควบคุม

  Suppose for some reason, the population of grasshoppers in a community increases a lot.Plenty of food will then be available for lizards and praying mantis.Their population will also increase.

  สมมติว่าด้วยเหตุผลบางประการ,ประชากรของตั๊กแตนในชุมชนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารจะเกิดประโยชน์สำหรับกิ้งก่าและตั๊กแตนตำข้าว ประชากรของพวกมันจะเพิ่มขึ้นด้วย

  They will eat more and more grasshoppers.This will cause the grasshopper population to reduce.Once this happens,the food available for praying mantis and lizards will reduce and their population will again reduce.In this way the food chain make sure that the populations remain under control.

  พวกมันจะกินตั๊กแตนมากขึ้นๆ ด้วยเหตุนี้ประชากรตั๊กแตนก็จะลดจำนวนลง เมื่อเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น อาหารที่เป็นประโยชน์สำหรับกิ้งก่าและตั๊กแตนตำข้าวจะลดลงและประชากรของพวกมัน(กิ้งก่าและตั๊กแตนตำข้าว)ก็จะลดลงอีกครั้ง ในแนวทางนี้ห่วงโซ่อาหารได้ทำให้แน่ใจว่าประชากรยังคงอยู่ในการควบคุม

Number of organisms   จำนวนของสิ่งมีชีวิต

  In any food web, energy is lost each time one organism eat another.Because of this,there have to be many more autotrophs than heterotrophs. And more plant- eaters than meat-eaters.Each level has about 10 percent less energy available to it because some of the energy is lost as heat at each level. Although there is intense  competition between animals,there is also interdependence.If one spicies goes extinct,it can affect an entire chain other species.

  ในโครงข่ายอาหารใดๆ,พลังงานได้ถูกทำให้สูญเสียไปในแต่ละครั้งที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งกินสิ่งมีชีวิตอื่น ด้วยเหตุนี้ จำเป็นต้องมี autotrophs(สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้)มากกว่า heterotrophs(สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้) และพวกที่กินพืชมีจำนวนมากกว่าพวกที่กินสัตว์ แต่ละระดับชั้นมีพลังงานลดน้อยลงราวร้อยละ 10 ที่จะใช้ประโยชน์ได้สำหรับมัน เพราะพลังงานบางส่วนได้สูญเสียไปเป็นความร้อนในแต่ละชั้น แม้ว่าจะมีการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างสัตว์แต่ก็มีการพึ่งพาอาศัยกันด้วย ถ้ามีการสูญพันธุ์ของเผ่าพันธุ์หนึ่ง มันจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่ทั้งหมดของเผ่าพันธุ์อื่นๆ

< Prev     Next >

Comments are closed.

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

Uncategorized.

My World of Science P.6