พ.ย.
28
ปิดความเห็น บน Forces – Introduction

Forces – Introduction

Author Hope    Category Forces     Tags

Introduction   บทนำ

  In science, force usually means either a push or a pull.
  ในทางวิทยาศาสตร์,มักจะหมายถึงแรงผลักหรือเเรงดึง อย่างใดอย่างหนึ่ง

  Think of a game of ten pin bowling. The moving object – a ball, exerts a pushing force against the ten pins.
  นึกถึงเกมของ 10 พินโบวลิ่ง วัตถุที่เคลื่อนที่ – ลูกบอล,ออกเเรงผลักให้ไปชน 10 พิน

  In a ‘tug-of-war’ each player exerts a pulling force on the rope.
  ใน การชักเย่อ ผู้เล่นแต่ละคนออกแรงดึงที่เชือก

                        Tug-of-war                                         10 pin bowling

 

 Sub topics   เนิ้อหาย่อย

A. The effects of a force     ผลของเเรง (ผลที่เกิดการกระทำของเเรง)

B. Different types of forces     ชนิดต่างๆของเเรง

Learning Objectives   วัตถุประสงค์การเรียนรู้

Students should be able to :   นักเรียนควรสามารถที่จะ :

 • Understand the effects of a force.
  เข้าใจในผลของเเรง
 • Recognise that objects have weight because of the gravitational force of the earth on them.
  รู้ว่าวัตถุที่มีน้ำหนักเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อพวกมัน
 • Recognise that when springs are stretched or compressed they exert a force on whatever is stretching or compressing them.
  รู้ว่าว่าเมื่อสปริงถูกยืดหรือบีบอัด พวกมันจะมีแรงกระทำกับสิ่งใดๆที่ยืดหรือบีบพวกมัน
 • Recognise that friction is a force that opposes motion.
  รู้ว่าแรงเสียดทานเป็นแรงที่ต้านการเคลื่อนไหว
 • Recognise that magnets can exert a force of attraction and repulsion.
  รู้ว่าแม่เหล็กสามารถมีแรงของการดึงดูดและการผลักออก

 

Force and motion   เเรงเเละการเคลื่อนที่

  A force can be a push or a pull. Many action such as stretching a rubber band or kicking a ball, involve pulls or pushes.

  แรงสามารถเป็นการผลักหรือการดึง การกระทำหลายอย่าง เช่น การยืดวงยางออก หรือการเตะบอล, เกี่ยวข้องกับการดึงหรือการผลัก

Next >

Comments are closed.

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

Uncategorized.

My World of Science P.6