พ.ย.
20
ปิดความเห็น บน Conversion of Energy

Conversion of Energy

Author Hope    Category Energy     Tags

Conversion of Energy การเปลี่ยนแปลง(รูปเเบบ)ของพลังงาน

  One of the most important features of energy is that it easily changes from one form to another. This is known as transformation of energy.The internal combustion engine in a car converts the potential chemical energy in gasoline and oxygen into heat, which is then transformed into the kinetic energy of the car.

  หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของพลังงานคือมันเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่งได้ง่าย สิ่งนี้รู้จักว่าเป็นการเปลี่ยนรูปของพลังงาน การสันดาปภายในเครื่องยนต์ในรถที่แปลงพลังงานเคมีที่มีพลังงานศักย์ในน้ำมันเบนซินและออกซิเจนให้เป็นความร้อน, เเล้วเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานจลน์ของรถ

  A solar cell converts solar radiation into electrical energy that can then be used to light a bulb or power a computer.

  โซล่าร์เซลล์แปลงรังสีแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้หลอดไฟสว่างหรือให้พลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์

  A coal-fired power plant involves the following energy transformations :

  โรงไฟฟ้าถ่านหินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนรูปพลังงานดังต่อไปนี้ :

1.  Chemical energy in coal is converted into thermal energy in steam.
     พลังงานเคมีในถ่านหินจะถูกเปลี่ยนให้เป็นพลังงานความร้อนในไอน้ำ

2.  Thermal energy is converted into kinetic energy in the turbine.
     พลังงานความร้อนจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ในกังหัน

3.  Kinetic energy of the turbine is converted into electrical energy.
     พลังงานจลน์ของกังหันจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า

 

Other energy conversions การเปลี่ยนรูปเเบบอื่นๆของพลังงาน

  There are many other energy transformations that happen all the time around us. A few more examples are as follows.

  มีการเปลี่ยนรูปแบบอื่นๆอีกมากที่เกิดขึ้นตลอดเวลารอบๆตัวเรา ตัวอย่างอีกเล็กน้อยมีดังนี้

 • Geothermal power : Heat Electricity
  พลังงานความร้อนใต้พิภพ : ความร้อน→การไฟฟ้า
 • Windmill : Wind energy Electricity
  กังหันลม : พลังงานลม  กระเเสไฟฟ้า
 • Hydroelectric dam : Gravitational potential energy  Electricity
  เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ : พลังงานศักย์จากแรงโน้มถ่วง  กระเเสไฟฟ้า
 • Electric generator : Kinetic  Electricity
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า : พลังงานจลน์ กระเเสไฟฟ้า
 • Microphone : Sound Electricity
  ไมโครโฟน : เสียง  กระเเสไฟฟ้า
 • Loudspeaker : Electricity  Sound
  ลำโพง : กระเเสไฟฟ้า  เสียง
 • Friction : Kinetic  Heat
  แรงเสียดทาน : พลังงานจลน์  ความร้อน
 • Riding up and down a hill : Kinetic – Potential  Kinetic energy
  ขี่ขึ้นและลงเนินเขา : พลังงานจลน์  พลังงานศักย์  พลังงานจลน์

  From these examples we can see that when energy is used to do work, it can be transformed from one form to another form of energy.

  จากตัวอย่างเหล่านี้เราจะเห็นว่าเมื่อพลังงานที่ใช้ในการทำงาน มันสามารถเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของพลังงาน

< Prev          

Comments are closed.

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

Uncategorized.

My World of Science P.6