พ.ย.
20
ปิดความเห็น บน Forms of Energy

Forms of Energy

Author Hope    Category Energy     Tags

Forms of Energy   รูปเเบบของพลังงาน

  Energy exits is different forms, including light, heat, chemical, and motion energy. All these forms of energy can be put into two catagories : potential and kinetic.

  การเเสดงออกของพลังงานเป็นรูปเเบบที่เเตกต่าง ประกอบด้วย เเสง, ความร้อน, เคมี เเละพลังงานของการเคลื่อนไหว รูปเเบบของพลังงานทั้งหมดเหล่านี้สามารถเเบ่งเป็น 2 ประเภท – ศักย์ เเละ จลน์

Potential energy   พลังงานศักย์

  potential energy is the energy possessed(มี,ครอบครอง) by an object due to its position or condition. Potential energy is stored energy. There are several forms of potential energy.

  พลังงานศักย์เป็นพลังงานที่มีในวัตถุหนึ่งอันเนื่องจากตำแหน่งหรือสภาวะของมัน พลังงานศักย์จะถูกสะสมพลังงานไว้ มีรูปแบบต่างๆของพลังงานศักย์

 • Chemical energy  is energy stored in substances. Biomass, petroleum, natural gas and coal are examples of stored chemical energy. Chemical energy is converted into thermal energy when coal is burnt in a free place or when gasoline burns in a car engine. A dry cell also has chemical energy stored in it.
  พลังงานเคมี เป็นพลังงานที่เก็บไว้ในสาร ชีวมวล, ปิโตรเลียม, ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน เป็นตัวอย่างของการเก็บพลังงานเคมีไว้ พลังงานเคมีจะถูกแปลงเป็นพลังงานความร้อนเมื่อถ่านหินถูกเผาไหม้ในสถานที่ที่ไม่มีข้อจำกัดหรือเมื่อน้ำมันเบนซินเผาไหม้ในเครื่องยนต์ของรถ ถ่านไฟฉายก็มีพลังงานเคมีเก็บไว้อยู่ในนั้นด้วยเช่นกัน
 • Nuclear energy is energy stored in the nucleus of an atom – the energy that holds the nucleus together. Very large amounts of energy can be released when the nuclei are combined or split apart. Nuclear power plants split the nuclei of uranium atoms in a process called fission. In the Sun the nuclei of hydrogen atoms combine in a process called fusion.
  พลังงานนิวเคลียร์ เป็นพลังงานที่ถูกเก็บไว้ในในนิวเคลียสของอะตอม — พลังงานที่ยึดนิวเคลียสเข้าด้วยกัน พลังงานจำนวนมหาศาลจะถูกปล่อยออกมาเมื่อหลายนิวเคลียสถูกทำให้หลอมรวมกันหรือแยกออกจากกัน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แยกนิวเคลียสของอะตอมยูเรเนียมในกระบวนการที่เรียกว่าฟิชชัน ในดวงอาทิตย์นิวเคลียสของอะตอมไฮโดรเจนหลอมรวมกันในกระบวนการที่เรียกว่าฟิวชัน
 • Gravitational energy is energy stored in an object due to its position above the ground. The higher and heavier  the object, the more gravitational energy is stored in it. When you ride a bicycle down a steep hill and pick up speed, the gravitational energy is being converted to motion energy. Water stored in the reservoir of a dam has gravitational energy.
  พลังงานแรงโน้มถ่วง พลังงานจะถูกเก็บไว้ในวัตถุหนึ่งอันเนื่องจากตำแหน่งเหนือพื้นดิน วัตถุที่สูงขึ้นและหนักขึ้น,พลังงานโน้มถ่วงก็จะถูกเก็บไว้ในนั้นมากขึ้น เมื่อคุณขี่จักรยานลงเขาสูงชันและความเร็วค่อยๆ เร็วขึ้น,พลังงานแรงโน้มถ่วงจะถูกแปลงให้เป็นพลังงานการเคลื่อนไหว น้ำที่เก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนก็มีพลังงานแรงโน้มถ่วง
 • Elastic potential energy is the energy possessed by an object due to its change in shape. A wound up spring in a toy or a watch does work when it unwinds. Hence it has energy. Similarly, a stretched spring, a compress spring, the stretched sling of a catapult, a stretched bowstring, and compressed gas possess elastic potential energy.
  พลังงานศักย์ยืดหยุ่น  เป็นพลังงานทีมีในวัตถุหนึ่งอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในรูปร่างของมัน สปริงที่ไขลานไว้ในของเล่นหรือนาฬิกาจะทำงานเมื่อมันคลายออก ด้วยเหตุนี้มันมีพลังงาน ในทำนองเดียวกัน, สปริงที่ยืดออก, สปริงที่ถูกบีบ, สายหนังสติ๊กที่ยืดออกของที่ยิงหนังสติ๊ก, สายธนูที่ถ่างออก เเละก๊าซที่ถูกบีบอัดมีพลังงานศักย์ยืดหยุ่น

 

Kinetic (or motion) energy  พลังงานจลน์(หรือ การเคลื่อนไหว)

  The energy possessed by moving objects is called kinetic (or motion) energy.
  พลังงานที่มีในวัตถุที่เคลื่อนที่จะเรียกว่าพลังงานจลน์ (หรือการเคลื่อนไหว)

 • Motion energy is energy stored in moving objects. It takes energy to get an object moving and energy is released when the object slow down. Moving air(wind), a running stream, a bullet fired from a gun and a running car all possess kinetic energy. The motion energy of running water is used to generate electricity in a dam. A dramatic example of motion energy is a car crash – when the car comes to a total stop and releases all its motion energy at once, causing a lot of damage.
  พลังงานการเคลื่อนที่ เป็นพลังงานที่เก็บไว้ในวัตถุที่เคลื่อนไหว มันใช้พลังงานเพื่อทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของวัตถุและพลังงานที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อวัตถุชะลอตัวลง การเคลื่อนที่ของอากาศ(ลม), การไหลของกระเเสน้ำ, กระสุนที่ยิงออกมาจากปืนและการเเล่นของรถ-ทั้งหมดมีพลังงานจลน์ พลังงานการเคลื่อนที่ของน้ำที่ไหลจะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในเขื่อน ตัวอย่างที่น่าทึ่งของพลังงานการเคลื่อนที่คือการชนของรถ – เมื่อรถมาถึงการหยุดทั้งหมดและปลดปล่อยพลังงานการเคลื่อนที่ทั้งหมดของมันในทันที,เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างมาก
 • Electrical energy is the energy of flowing charges. It can be used to power a cell phone or start a car. Electrical energy is delivered by tiny charged particles called electrons, typically moving through a wire.
  พลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานที่มีการไหลของประจุ มันสามารถใช้เป็นพลังงานในโทรศัพท์มือถือหรือสตาร์ทรถ พลังงานไฟฟ้าจะถูกส่งโดยประจุอนุภาคขนาดเล็ก ที่เรียกว่าอิเล็กตรอน,ปกติจะเคลื่อนที่ผ่านสายไฟฟ้า
 • Radiant energy is electromagnetic energy that travels in the form of waves. Radiant energy includes visible light, x-rays and radio waves. Light is a type of radiant energy. Sunlight is radiant energy, which keeps the Earth warm enough for life to survive on it and provides fossil fuel.
  พลังงานที่เกิดจากการแผ่รังสี เป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่เดินทางในรูปแบบของคลื่น พลังงานที่เกิดจากการแผ่รังสีประกอบด้วย แสงที่มองเห็น, รังสีเอกซ์ และคลื่นวิทยุ แสงเป็นพลังงานจากการเเผ่รังสีชนิดหนึ่ง แสงแดดเป็นพลังงานจากการแผ่รังสี,ซึ่งช่วยให้โลกอบอุ่นเพียงพอสำหรับชีวิตที่จะอยู่รอดและให้เชื้อเพลิงฟอสซิล
 • Thermal energy or heat causes the vibration and movement of the atoms and molecules within substances.As an object is heated up, its atoms and molecules move faster and collide more with each other. Geothermal energy is the thermal energy in the Earth.
  พลังงานความร้อน หรือความร้อนที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและการเคลื่อนไหวของอะตอมและโมเลกุลภายในสสาร. ดังเช่นวัตถุหนึ่งถูกทำให้ร้อนขึ้น,เมื่ออะตอมและโมเลกุลของมันเคลื่อนที่เร็วขึ้นและชนกันเองมากขึ้น  พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานความร้อนในโลก
 • Sound is the movement of energy through substances in waves. These waves are different from electromagnetic waves (e.g.light). Sound is produced when a force causes an object or substance to vibrate – the energy is transferred through the substance in a wave. Typically, the energy in sound is far less than other forms of energy.
  เสียง คือการเคลื่อนที่ของพลังงานผ่านสสารเป็นคลื่น คลื่นเหล่านี้จะแตกต่างจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (เช่น เเสง) เสียงเกิดขึ้นเมื่อใช้แรงทำให้วัตถุหรือสสารมีการสั่นสะเทือน – พลังงานจะถูกส่งผ่านตัวกลางในเเบบคลื่น โดยปกติพลังงานเสียงจะไปได้ไกลน้อยกว่าพลังงานรูปแบบอื่น

< Prev    Next >

Comments are closed.

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

Uncategorized.

My World of Science P.6