พ.ย.
20
ปิดความเห็น บน Sources of Energy part 1

Sources of Energy part 1

Author Hope    Category Energy     Tags

  Sources of Energy   เเหล่งพลังงาน

  Most of our energy comes both directly and indirectly from the sun. The most common sources of energy today are fossil fuels – coal, oil, and natural gas. They also derive that energy from the sun.

  พลังงานของเราส่วนมากได้มาทั้งทางตรงและทางอ้อมจากดวงอาทิตย์ แหล่งที่มาของพลังงานที่พบมากที่สุดในทุกวันนี้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล – ถ่านหิน, น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ พวกมันได้รับพลังงานมาจากดวงอาทิตย์เช่นเดียวกัน

  Although the supplies of fossil fuels are vast, they are not going to last forever. Also, the earth’s atmosphere may not survive the environmental impact of burning such enormous amounts of fossil fuels. With increasing population, the consumption of energy has increased and fossil fuels are being used up at a rapid rate. Carbon stored over millions of years is being released in a matter of decades, disrupting the earth’s carbon cycle in unpredictable ways. Energy sources can be described as renewable and non-renewable energy sources.

  แม้ว่าปริมาณที่มีอยู่ของเชื้อเพลิงฟอสซิลจะดูมากมาย,พวกมันก็ไม่ได้มีใช้ไปตลอดยาวนาน นอกจากนี้,ชั้นบรรยากาศของโลกที่ไม่อาจรอดพ้นจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจำนวนมหาศาลดังกล่าว ด้วยประชากรที่เพิ่มขึ้น,การบริโภคพลังงานได้เพิ่มขึ้นและเชื้อเพลิงฟอสซิลถูกใช้ไปในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คาร์บอนที่เก็บไว้มากกว่าล้านปีถูกนำออกมาใช้ในเรื่องของทศวรรษที่ผ่านมา  ทำลายวงจรคาร์บอนของโลกในรูปแบบที่คาดเดาไม่ได้ แหล่งพลังงานสามารถถูกอธิบายได้ในเเบบที่เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน(นำกลับมาใช้ใหม่ได้)และไม่หมุนเวียน(ใช้เเล้วหมดไป)

Renewable sources   แหล่งพลังงานหมุนเวียน

  These are those energy sources that can be used again and again and will never run out. The sun is the most important renewable source of energy. Wind, flowing water and biomass are also renewable. Moreover, renewable energy sources have much smaller environmental impacts than fossil and nuclear fuels

  เหล่านี้คือแหล่งพลังงานที่สามารถนำมาใช้ใหม่อีกครั้งและอีกครั้งได้และจะไม่หมดไป ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งหมุนเวียนของพลังงานที่สำคัญที่สุด ลม, น้ำไหลและชีวมวลก็เป็นพลังงานหมุนเวียนด้วย ยิ่งไปกว่านั้น,แหล่งพลังงานหมุนเวียนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลและนิวเคลียร์มาก

Solar energy   พลังงานแสงอาทิตย์

  The sun directly provides us energy in the form of sunlight and heat. This heat warms up our homes and dries out clothes. This energy is free and inexhaustible. However, converting sunlight into useful forms is not free.

  ดวงอาทิตย์ให้พลังงานโดยตรงเเก่เราในรูปแบบของแสงแดดและความร้อน ความร้อนนี้ให้ความอบอุ่นกับบ้านของเราและทำให้เสื้อผ้าเเห้ง พลังงานนี้ฟรีและไม่รู้จักหมด อย่างไรก็ตาม,การแปลงแสงแดดให้เป็นรูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้จะไม่ฟรี

  The sun is the fundamental source of energy. The food that animals eat comes directly or indirectly from plants. Plants make their own food using light energy from the sun. Therefore the stored in food is derived from the sun.

  ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานพื้นฐาน อาหารที่สัตว์กินได้มาโดยตรงหรือโดยอ้อมจากพืช พืชสร้างอาหารด้วยตนเองโดยใช้พลังงานจากแสงดวงอาทิตย์ ดังนั้นที่เก็บสะสมไว้ในอาหารก็ได้รับมาจากดวงอาทิตย์

  Solar energy is directly converted into electricity in a solar cell. These are used to power small electrical appliances such as calculators. A large number of solar cells generate electric power which can be directly used,or stored in batteries to use at night when there is no sunlight. Solar panels also power artificial satelites.

  พลังงานแสงอาทิตย์จะถูกแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงในเซลล์แสงอาทิตย์(โซล่าร์เซลล์) สิ่งนี้จะถูกใช้เป็นพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กอย่างเช่นเครื่องคิดเลข เซลล์แสงอาทิตย์จำนวนมากสร้างพลังงานไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้โดยตรง,หรือเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้ในเวลากลางคืนเมื่อไม่มีแสงอาทิตย์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ยังให้พลังงานเเก่ดาวเทียมด้วย

  Solar heaters and fumaces are used to trap heat energy from the Sun to heat up water.

  เครื่องทำความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์และเตาหลอม(เตารังสีแสงอาทิตย์)  จะถูกใช้ในการดักจับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์เพื่อทำให้น้ำร้อนขึ้น

Biomass   ชีวมวล

  Biomass is decomposed biological matter. It includes sewage, garbage, crop and forest residues, paper mill waste, wood and cow dung. Biomass has chemical energy stored in it which can be used to produce heat, as fuel for transportation, and for generating electricity. Wood comes from trees. Thus the energy stored in wood is also derived from the sun. Decomposition of biomass in the absence of oxygen produces methane. Methane gas, which is a non-polluting fuel, is burnt to give energy.

   ชีวมวลคือสสารที่ถูกย่อยสลายทางชีวภาพ ซึ่งรวมถึงน้ำเสีย,สิ่งปฏิกูล(ขยะ),เศษซากของพืชผลและป่าไม้ ของเสียจากโรงงานกระดาษ, ไม้และมูลโค ชีวมวลมีพลังงานเคมีที่เก็บสะสมไว้ในนั้นซึ่งสามารถใช้ในการผลิตความร้อน,เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่งและเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ไม้ที่มาจากต้นไม้ ดังนั้นพลังงานที่เก็บสะสมไว้ในไม้ยังจะได้รับจากดวงอาทิตย์ การสลายตัวของชีวมวลผลิตก๊าซมีเทนในกรณีที่ไม่มีออกซิเจน ก๊าซมีเทนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ,ถูกเผาไหม้เพื่อให้พลังงาน

  Use of biomass also results in less environmental pollution.

  การใช้ชีวมวลยังผลให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่า

Wind   ลม

  The absorption of solar energy by the atmosphere causes winds to blow. Wind energy is used to generate electricity in a windmill. Hence, wind energy can be traced back to the Sun. It is non-polluting. Windmills can produce electricity at a lower cost than electricity from polluting coal plants.

  การดูดซึมของพลังงานแสงอาทิตย์โดยชั้นบรรยากาศเป็นสาเหตุให้เกิดลมพัด พลังงานลมถูกใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในกังหันลม ด้วยเหตุนี้,พลังงานลมสามารถที่จะย้อนคืนกลับไปยังดวงอาทิตย์ มันไม่ก่อให้เกิดมลพิษ กังหันลมสามารถผลิตไฟฟ้าที่ต้นทุนต่ำกว่าการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีมลพิษ

< Prev      Next >

Comments are closed.

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

Uncategorized.

My World of Science P.6